ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ

2024. 

Архивске кутије

Поступак набавке Архивске кутије ( материјал за посебне намене ) број 40/2021о поступку набавке добарауслуга у поступку набавкепонуде у поступку набавкеза упућивање понуда уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга штампања

Спровођење поступка набавке услуга штампања број 11/2021о покретању поступка набавке штампањауслуге штампања у поступку набавкеЗа упућивање понуде у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Набавка Тонера

Набавка тонера за фотокопир уређаје и штампаче бр. 40А/2021о покретању поступка набавкеза упућивање понуда у поступку набавкенабавке добара у поступкупонуде у поступку набавкемодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Систем техничке заштите

Израда пројекта изведеног објекта система техничке заштите број 13/2021о спровођењу набавкеспецификација добара набавкеза упућивање понудеобразац понуде у поступку набавкемодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Противпожарни апарати

Спровођење поступка набавке опреме за јавну безбедност број 43/2021о покретању поступка набавкеспецификација понуде набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкемодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Јавна набавка рачунарска опрема и скенер

Спровођење отвореног поступка јавне набавке добара Компијутерска опрема и скенер број ОП ЈН 05/2021, Историјски архив града Новог Сада. о спровођењу јавне набавке о сачињавању понуде подаци о предмету набавке о избору привредног субјекта трошкова припреме поступка за...

opširnije

Столарски радови

Спровођење поступа набавке услуга Столарски радови 22/2021о спровођењу набавке услуга спецификација услуга набавкеза упућивање понудаОбразац понуде набавкемодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Лимарски радови

Поступак набавке услуга лимарских радова број 25/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеСпецификација радова у поступку набавкеЗа упићивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга смештаја

Услуга смештаја у земљи - стручна посета број 6/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеСпецификација услуга у поступку набавкеЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у поступку...

opširnije

Поправка лифтова

Поступак набавке, поправка и одрѕавање лифтова  број 26А/2021О покретању поступка набаве услуга поправке лифтоваСпецификација радова у поступку набавкеЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом...

opširnije

Грађевински радови

Грађевински радови на систему одвођења атмосферских вода број 25А/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеСпецификација набавке грађевинских радоваПозив за упућивање понуде у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом...

opširnije

Компијутерске услуге

Поступак набавке Компијутерских услуга број 9/2021о поступку набавке Компијутерских услугаПозив за упућивање понуда у поступку набавкеСпецификација услуге набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у поступку...

opširnije

Молерски радови

Набавка услуга Молерских радова - поновљени поступак број 23/2021Поступак набавке молерских радоваСпецификација у поступку набавке услугаЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у...

opširnije

Набавка гума за аутомобиле и други материјал

Набавка гума за аутомобиле, акумулатори и други материјал број 36/2021О спровођењу плана набавкеСпецификација за набавку добараЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у поступку...

opširnije

Опрема за саобраћај

Набавка опреме за одржавање саобраћаја (сервис возила), број 28/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеСпецификација набавкеЗа упићивање понудаОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у поступку...

opširnije

Противпожарна заштита

Спровођење поступка набавке одржавање опреме за јавну безбедност (противпожарна заштита), број 31/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеПозив за упућивање понудаСпецификација услуга набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом...

opširnije

Молерски радови

Спровођење поступка набавке Молерских радова број 23/2021. од стране Историјски архив града Новог Сада.Одлука о покретању поступка набавкеСпецификација услуга у поступку набавкеЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у...

opširnije

Услуге мобилних телефона

Потупак набавке услуга Мобилних телефона број 3/2021 наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука о спровођењу набавке услугаЗа подношење понуда у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеОбавештење о закљученом уговору у поступку...

opširnije

Канцеларијски материјал

Набавка канцеларијског материјала број 32/2021, наручилац Историјски архив града Новог Сада.О набавци канцеларијског материјалаСпецификација материјала у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавке За упућивање понуда у поступку набавкеМодел уговора у поступку...

opširnije

Услуге ресторана и хотела

Спровођење поступка набавке услуга ресторана и хотела број 17/2021О спровођењу поступа набавке услугаЗа упућивање понуда у поступку набавкеСпецификација добара у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговор у поступку набавкеО закљученом уговору у...

opširnije

Услуга кетеринга

Спровођење постпка набавке услуге кетеринга број 19/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука о спровођењу набавкеПозив за упућивање понуда у поступку набавкеСпецификација добара у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у...

opširnije

Вода и пиће

Поступак набавке Вода и Пиће број 18/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука по покретању поступка набавкеЗа упућивање понуда у поступку набавкеСпецификација добара у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО...

opširnije

Заштита од пожара

Набавка услуга ангажовања лица на заштити од пожара број 16/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука о спровођењу набавке услугаСпецификација услуга у поступку набавкеПозив за упућивање понуда у поступку набавке.Образац понуде у поступку набавкеМодел...

opširnije

Безбедност и здравље на раду

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга безбедности и здравља на раду број 14/2021Одлука о спровођењу поступка набавке услугаСпецификација услуга у поступку набавкеПозив за подношење понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавке услугаМодел уговора у...

opširnije

Преношење архивске грађе

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга преношње архивске грађе број 8/2021.Одлука о спровођењу набавке услугаСпецификација у поступку набавке услугаПозив за подношење понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавке услуга.Модел уговора у поступку...

opširnije

Одржавање хигијене

Одлука о спровођењу поступка набавке 39/2021 , материјал за одржавање хигијене. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука о спровођењу набавке материјала за одржавање хигијенеСпецификација набавке добара у поступку набавкеПозив за упућивање понуда у поступку...

opširnije

Услуга одржавања лифтова

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 26/2021. Понуђач, Историјски архив града Новог Сада.Одлука о покретању поступка јавне набавкеСпецификација услуга у поступку јавне набавкеПозив за упућивање понуде у поступку јавне набавкеОбразац понуде у поступку јавне...

opširnije

Ангажовање службеника за јавне набавке

Одлука о спровођењу поступка набавке, ангажовања лица за јавне набавке - консалтингОдлука о спровођењу поступка набавке услугаМодел уговора у поступку јавне набавкеПоѕив за упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку јавне набавкеСпецификација услуга...

opširnije

Рачуноводствене услуге

Одлука о спровођењу набавке рачуноводствених услуга. Наручилац Историјски архив града Новог Сада број 07/2021О спровођењу набавке рачуноводствених услугаМодел уговора у поступку набавке рачуноводствених услугаОбразац понуде у поступку набавке рачуноводствених...

opširnije

Набавка Интернет-а

Спровођење поступка набавке услуга Интернет-а број 2/2021, наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука о спровођењу набавке, услуга Интернет-аМодел уговора у поступку набавке услуге Интернет-аОбразац понуде у поступку набавке услуге Интернет-аПозив за упућивање...

opširnije

Услуга физичко-техничког обезбеђења

Претходно информативно обавештење о набавци физичко-техничког обезбеђења објекта Историјски архив града Новог Сада.Претходно информативно обавештењеОдлука о спровођењу поступа набавке, физичко-техничког обезбеђења Одлука о додели уговора у поступку набавке...

opširnije

Погонско гориво

Набавка погонског горива ( бензин, дизе, ТНГ ) број 10/2020. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Позив за доставу понуда у поступку јавне набавке Спецификација добара у поступку јавне набавке Одлука о спровођењу поступка јавне набавке Одлука о сповођењу...

opširnije

Консултантске услуге и израда документације

Јавна набавка консултантских услуга о услуга израде потребне документације број 22/2020Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке.Позив за упућивање понуда у поступку јавне набавкеСпецификација документације у поступку јавне набавкеОбразац понуде у поступку...

opširnije

Средства јавног информисања

Јавна набавка 21/2020 Набавка средстава јавног информисања (дневни лист). Наручилац Историјски архих града Новог Сада Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке Спецификација захтева у поступку јавне набавке...

opširnije

Непровидни застори за конференцијску салу

Спровођење поступка набавке непровидних застора за конференцијску салу АрхиваПозив за јавну набавку непровидних застораПозив за достављање понуда у поступку јавне набавкеОбразац за прикупљање понуда у поступку набавкеСпецификација за набавку добара у поступку...

opširnije

Систематски преглед запослених

Јавна набавка  - Систематски преглед запослених Историјски архив града Новог Сада, број : 17/2020Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке.Позив за подношење понуда у поступкуи јавне набавке.Образац понуде - Систематски преглед радника у поступку јавне...

opširnije

Јавна набавка заштитне обуће и одеће 9/2020

Јавна набавка заштитне обуће и одеће, број 09/2020. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.За подношење документације у поступку јавне набавке.Позив за упућивање понуде у поступку јавне набавкеСпецификација за набавку добара, јавне набавкеОбразац понуде у...

opširnije

Ангажовање службеника 3/2020

Набавка на коју се закон не примењује 3/2020 – ангажовање службеника за јавне набавке (консалтинг) по основу уговора о делу.

opširnije

Јавна набавка електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добра – електричне енергије ЈНМВ 01/2020. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.За подношење документације у поступку јавне набавке.Конкурсна документација у поступку јавне набавке.Одлука о додели...

opširnije

Услуга одржавања хигијене објекта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-3/2020 - Услуга одржавања хигијене објекта. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке.Конкурсна документација у поступку јавне набавке.Одлука о...

opširnije

Услуга физичко-техничког обезбеђења

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-2/2020 - Услуга физичко-техничког обезбеђења објекта. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке.Конкурсна документација у поступку јавне...

opširnije

Јавна набавка-електро и машинско одржавање објекта

Јавна набавка електро и машинско одржавање објекта број ЈНМВ 4/2020.Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавкеКонкурсна документација у поступку јавне набавкеОдлука о додели уговора у поступку јавне...

opširnije

Јавна набавка-архивске полице

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке  добра – архивске полице ЈНМВ 02/2019. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке.Конкурсна документација у поступку јавне набавке.Питања и одговори у поступку јавне...

opširnije

Јавна набавка – аутомобил

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добра – аутомобил ЈНМВ 06/2019. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.За подношење документације у поступку јавне набавке.Конкурсна документација у поступку јавне набавке.Питање и одговор у вези...

opširnije

Јавна набавка електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добра - електричне енергије ЈНМВ 01/2019. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.За подношење документације у поступку јавне набавке.Конкурсна документација у поступку јавне набавкеОдлука о додели...

opširnije

Услуга физичко-техничког обезбеђења

ОбавештењеПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-2/2019 - Услуга физичко-техничког обезбеђења објекта. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.За подношење документације у поступку јавне набавке.Конкурсна документација у поступку...

opširnije

Услуга одржавања хигијене објекта

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-3/2019 - Услуге одржавања хигијене објекта. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. 90919200 – Услуге чишћења канцеларија90920000 - Санитарне услуге на објектимаЗа подношење документације у поступку јавне...

opširnije

Услуге електро и машинског одржавања објекта

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-4/2019 - Услуге електро и машинског одржавања објекта. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.  50711000 – Услуге поправке и одржавањаелектричних инсталација у зградама; 50712000 – Услуге поправке и одржавања...

opširnije

Услуга штампања публикација и годишњака

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 7/2018 Услуга штампања публикација и годишњака. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Издавачке и штампарске услуге на хонорарној или уговорној основи.  За подношење документације у поступку јавне набавке. Конкурсна...

opširnije

Јавна набавка архивских полица

За подношење понуда у отвореном поступку ОП 02/2018 Архивске полице за смештај архивске грађе. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Предмет јавне набавке: набавка и монтажа мобилних полица за архивску грађу. Критеријум оцењивања: најнижа могућа цена. За...

opširnije

Рачунарска опрема (хардвер и софтвер)

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 06/2018 Рачунарска опрема. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Рачунарска опрема ( хардверска и софтверска). Критеријум за оцењивање - најнижа понуђена цена. За подношење документације у поступку јавне набавке....

opširnije

Позив за подношење понуда

У отвореном поступку број 02/2018 Архивске полице за смештај архивске грађе. Наручилац : Историјски архив града Новог Сада.Предмет набавке - набавка и монтажа мобилних архивских полица за архивску грађу. Критеријум - најнижа могућа цена. За подношење документације у...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности добра електричне енергије ЈНМВ 01/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење документације у поступку јавне набавке Конкурсна документација у поступку јавне набавке О...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуге физичко - техничког обезбеђења објекта ЈНМВ 05/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке Конкурсна документација у поступку јавне...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања хигијене објекта и преношење архивске грађе ( физички послови ) поновљени поступак ЈНМВ 03/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности Услуга електро и машинског одржавања објекта ЈНМВ 04/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке Конкурсна документација у поступку јавне...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе ( физички послови ) ЈНМВ 03/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга Физичко - техничког обезбеђења објекта Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке Конкурсна документација за јавну набавку  Измена...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности добра Електричне енергије Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови СадПодношење понуда у постуку јавне набавке мале вредности Конкурсна документација за јавну набавку О додели уговора у...

opširnije

Позив за подношење понуда

У отвореном поступку број 03/2017 Архивске полице за смештај архивске грађе Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у отвореном поступку За јавну набавку број 03/2017, архивске полице О закљученом уговору...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга електро и машинског одржавања објекта Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке Конкурсна документација у поступку јавне набавке О...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга физичког обезбеђења објекта, одржавање хигијене објекта и преношења архивске грађе ( физички послови ) ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ПАРТИЈА 2 Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга физичког обезбеђења објекта, одржавање хигијене објекта и преношење архивске грађе ( физички послови ). Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад  Позив за подношење...

opširnije