Спровођење отвореног поступка јавне набавке добара Компијутерска опрема и скенер број ОП ЈН 05/2021, Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

о спровођењу јавне набавке

Упутство

о сачињавању понуде

Општи део

подаци о предмету набавке

Опис критеријума

о избору привредног субјекта

Образац

трошкова припреме поступка

Образац

за структуре цене

Модел

модел уговора јавне набавке

Критеријуми

за доделу уговора у поступку набавке

Јавни позив

јавни позив наручиоца