ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ

2024. 

Електрична енергија

Улуга набавке електричне енергије број 01/2024за подношење понудапонуђачима у вези јавне набавкеуслуга јавне набавкео предмету јавне набавкеза избор привредног субјектао спровођењу поступкатрошкова припреме поступкацене поступка набавкеуговора у поступку набавкеза...

opširnije

Одржавање хигијене

Услуга набавке материјала за одржавање хигијене број 28/2024 о покретању поступка набавке услуга у поступку набавке за појретање поступка набавке уговора у поступку набавке понуде у поступку набавке о закљученом...

opširnije

Одржавање хигијене

Услуга одржавања хигијене објекта ОП ЈН 02/2024о спровођењу поступка набавкејавни позив поњуђачима понуђачима за сачињавање понуде о предмету набавке критеријума за избор понуђачаза доделу уговора о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или...

opširnije

Услуге мобилних телефона

Потупак набавке услуга Мобилних телефона број 3/2024 наручилац Историјски архив града Новог Сада. Одлука о спровођењу набавке услуга За подношење понуда у поступку набавке Модел уговора у поступку набавке Обавештење о закљученом уговору у поступку...

opširnije

Вода и пиђе

Услуга набавке воде и пића број 16/2024 о покретању поступка набавке услуга у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку набавке...

opširnije

Услуга електро и машинског одржавања објекта

Набавка услуга електро и машинског одржавања објекта број ОП ЈН 05/2024о покретању поступка набавкејавни позив понуђачимаза доделу уговорапонуђачима за сачињавање понудетехничка спецификација понудео предмету јавне набавкекритеријума са упутствимаструктуре ценао...

opširnije

Услуга ресторана и хотела

Поступак набавке услуга ресторана и хотела број Н 03/2024о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкео заинтересованости за учешће у поступкупретходно информативно обавештењео додели...

opširnije

Одржавање опреме

Одржавање и остале поправке и одржавање административне опреме (рачунарске, електронске и фотографске опреме), број 23/2024 о покретању поступка набавке услуге у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку набавке о закљученом...

opširnije

Организовања изложби и културних дешавања

Услуга набавке организовања изложби и културних дешавања број Н 02/2024 о спровођењу поступка набавке о поступку набавке услуга понуде у поступку набавке за упућивање понуда уговора у поступку набавке о додели...

opširnije

Услуга штампања

Услуга штампања ОП ЈН 04/2024о покретању поступка набавкепонуђачима о понудикритеријума набавкео предмету набавкеза доделу уговораза прикупљање понудаспецификација штампања о додели...

opširnije

План јавних набавки за 2024

План набавки за 2024 План јавних набавки за 2024 План набавки за 2024 - прва измена План јавних набавки за 2024 - прва измена План јавних набавки за 2024 - трећа...

opširnije

Изложбене витрине

Поступак набавке изложбених витрина број 31/2023о споровођењу поступка набавкепотреба у поступку набавкеза упућивање понудаменичног овласћења - ПРИМЕРпонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Испитивање и израда елабората

Испитивање услова радне околине и израда елабората број 11/2023о покретању поступка набавкеуслуге у поступку набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Акт о безбедности

Набавка услуге израде Акта о безбедности број 14А/2023 НАПОМЕНА Очигледном омашком у документацији за набавку БП 14А/2023 - Услуга израде Акта о безбедности (Спецификација услуге, Образац понуде и Позив за подношење понуде) Наручилац је грешком предвидео Посебан услов...

opširnije

Увођење и имплементација ФУК-а

Набавка услуге лица за увођење и имплементацију ФУК-а број 13/2023о покретању поступка набавкеза подношење понудауслуга у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Непровидни застори

Услуга набавке непровидних застора (завесе) број 33/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Уградна опрема

Услуга набавке уградне опреме (шине за изложбене паное) број 29/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упићиванје понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Штампање монографије

Услуга штампања монографије број 6/2023о покретању поступка набавкепонуђачима о понудикритеријума набавкео предмету набавкеза доделу уговораза прикупљање понудао закљученом уговоруо додели...

opširnije

Организовање културних дешавања

Услуга организовања културних дешавања број 2/2023о покретању поступкапретходно информ. обавештењеуслуга у поступку набавкеза организовање активностио заинтересованостиуговора у поступку набавкео закљученом уговоруо закљученом...

opširnije

Гориво

Набавка моторног горива (бензин, дизел, тнг) број 25/2023 о покретању поступка набавке за прикупљање понуда услуга у поступку набавке

opširnije

Опрема за домаћинство

Набавка опреме за домаћинство (колица за превоз и преношење архивске грађе) број 32/2023о покретању поступка набавкематеријала у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Регистрација возила

Набавка агенцијских услуга за технички преглед и регистрацију службених возила број 28/2023о покретању набавкеуслуга у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Фолије

Услуга набавке фолије за сталну поставку број 27А/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга информисања

Набавка услуга информисања (дневна штампа) број 9А/2023о спровођењу набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкеО закљученом...

opširnije

Услуга штампања

Јавна набавка услуге штампања број 04/2023за упућивање понудапонуђачима о састављању понудеподаци о предмету набавкекритеријума за изборза доделу уговорао додели уговорао додели...

opširnije

Превоз у земљи

Услуга превоза у земљи број 4/2023о покретању поступка набавкеза прикупљање понудауслуга у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео додели...

opširnije

Финансијске услуге

Набавка финансијских услуга број 6А/2023за упућивање понудауслуга у поступку набавкеза упућивање понудауговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Електрична енергија

Улуга набавке електричне енергије број 01/2023за подношење понудапонуђачима у вези јавне набавкеуслуга јавне набавкео предмету јавне набавкеза избор привредног субјектао спровођењу поступкатрошкова припреме поступкацене поступка набавкеуговора у поступку набавкеза...

opširnije

Осигурање

Набавка услуга  Осигурање објекта, имовине, запослених лица, додатно здравствено осигурање и осигурање од одговорности број 03/2023јавни позив за услугу набавкео сачињавању понудеуслуга у поступку набавкеподаци о предмету набавкекритеријума за изборструктуре ценеза...

opširnije

Противпожарна заштита

Набавка услуга одржавања опреме за безбедност број 22/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео додели...

opširnije

Архивске кутије

Услуга набавке аривских кутија за посебне намене број 27/2023о спровођењу поступка набавкепредмета у поступку набавкепонуде у поступку набавкеза упућивање понудауговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Мобилна телефонија

Набавка услуга мобилне телефоније број 3/2023о покретању поступка набавкеза давање понудауговора у поступку набавкео закљученом уговору

opširnije

Одржавање хигијене

Набавка услуга одржавања хигијене објекта број 2/2023о спровођењу поступка набавкео сачињавању понудапонуде у поступку набавкео предмету јавне набавкекритеријума за избор понуђачаза доделу уговорао закљученом уговоруо додели...

opširnije

Кетеринг

Набавка услуге кетеринга број 16/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Електро и машинско одржавање

Набавка услуга електро и машинског одржавања објекта број 5/2023о покретању поступка набавкејавни позив понуђачимаза доделу уговорапонуђачима за сачињавање понудетехничка спецификација понудео предмету јавне набавкекритеријума са упутствимао додели уговорао додељеном...

opširnije

Одржавање лифтова

Набавка услуга одржавања и поправке лифтова број 18/2023о покретању постука набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео додели...

opširnije

Компијутерске услуге

Набавка компијутерских услуга број 8/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Заштита од пожара

Услуга спровођења превентивних мера заштите од пожара број 14/2023о покретанју поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у постуку набавкео закљученом...

opširnije

Хигијена објекта

Набавка услуге одржавања хигијене објекта број 2/2023 о спровођењу поступка набавке о сачињавању понуде подаци о предмету набавке критеријума за избор за доделу уговора јавни позив у поступку...

opširnije

Одржавање хигијене

Услуга набавке материјала за одржавање хигијене број 26/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза појретање поступка набавкеуговора у поступку набавкепонуде у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Вода и пиће

Услуга набавке воде и пића број 17/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга ресторана и хотела

Поступак набавке услуга ресторана и хотела број 15/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Заштита на раду

Поступак набавке услуга безбедности и заштите на раду број 10/2023о спровођењу поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза подношење понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Рачуноводствене услуге

Набавка рачуноводствених услуга број 6/2023о спровђењу поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Службеник јавних набавки

Набавка услуга консалтинга јавних набавки број 12/2023о покретању поступка набавкео покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуда у поступку набавкеуговора о делуо додељеном...

opširnije

Канцеларијски материјал

Поступак набавке канцеларијског материјала број 23/2023о покретању набавке услугауслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Преношење архивске грађе

Набавка услуга преношења архивске грађе број 7/2023о покретању поступка набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Физичко техничко обезбеђење

Услуга набавке физичко-техничког обезбеђења број 1/2023о спровођењу поступка набавкео поступку набавке услугапонуде у поступку набавкеза упућивање понудауговора у поступку набавкео додели...

opširnije

Internet

Nabavka usluga Interneta br 2/2023o pokretanju postupka nabavkeуслуга у поступку набавкеза упућивање понудауговора у поступку набавкепонуде у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга превоза у иностранство

Набавка услуге превоза у иностранство број 5/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга смештаја у иностранству

Набавка услуга смештаја у иностранству број 7/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Материјал за културу

Услуга набавке материјала за културу број 37/2022 о покретању поступка набавке услуга у поступку набавке за упућивање понуда у поступку набавке понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Непровидни застори

Поступак набавке провидних застора (завесе) број 45/2022 о спровођењу набавке услуге у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Фиксна телефонија и телефакс

Набавка услуге фиксне телефоније и телефакса број 1/2022о покретању поступка набавке услуге у поступку набавке за подношење понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Имплементација ФУК

Ангажовање лица за услугу умођења и имплементације  ФУК-а број 14А/2022о покретању поступка набавкеуслуге у поступку набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Хигијена возила

Потупак набавке услуга одржавања хигијене возила у Архиву број 27/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Одржавање опреме

Поправке и одржавање опреме (рачунарске, административне, фотографске), број 29/2022о покретању поступка набавкеуслуге у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Штампач и скенер

Набавка штампача А2 - Б4, скенера за фотографије и екстерних хард дискова број 43/2022о спровођењу набавкеуслуге у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Видео надзор

Услуга израде пројекта видео надзора број 16/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Моторно гориво

Набавка моторног горива (Бензин, Дизел, ТНГ) број 34/2022о спровођењу набавкео спровођењу набавкеза подношење понудапоступка набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Регистрација возила

Агенцијске услуге за технички преглед и регистрацију службених возила број 42/2022о спровођењу поступка набавеза подношење понудауговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга штампања

Набавка услуга штампања број 5/2022о спровођењу поступка набавкепонуђачима за сачињавање понуденабавке услуга штампањакритеријума јавне набавкео предмету услуга набавкетрошкова припрема понудеструктуре цене и услуга штампеменичног овлашћењауговора у поступку...

opširnije

Друштвене услуге

Набавка друштвених и других посебних услуга број 2/2022о спровођењу услуга набавкео заинтересованости набавкеорганизовања културних дешавањаменичног овлашћењаза подношење понудауговора у поступку набавкео закљученом уговоруо закљученим...

opširnije

Сервис возила

Набавка услуга одржавања опреме (сервис возила) број 28/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Превоз у земљи

Набавка услуга превоза у земљи број 4/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Архивске кутије

Услуга набавке архивских кутија број 40/2022о доделу уговора у поступку набавкео додели уговора други деоо покретању поступка набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Преношење архивске грађе

Услуга преношења архивске грађе други део број 9А/2022о покретању поступка набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуслуга у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом уговоруо закљученом уговоруо закљученом...

opširnije

Преношење архивске грађе

Набавка услуга преношења архивске грађе број 9А/2022 о покретању поступка набавке услуга у поступку набавке за подношење понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Компијутерске услуге

Набавка и одржавање компијутерских услуга број 11/2022о покретању поступка набавкеУслуге у поступку набавкеза упићивање понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео додели...

opširnije

Услуга штампања

Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуга штампања број ОП ЈН 05/2022 о спровођењу поступка набавке за учешће у поступку набавке за доделу уговора у поступку набавке критеријума у поступку набавке о предмету поступка набавке о сачињавању понуде у поступку...

opširnije

Услуга осигурања

Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуге осигурања број ОП ЈН 03/2022о спровођењу поступка набавкеза узимање учеђћа у поступку набавкеза доделу уговора у поступку набавкекритеријума у поступку набавкеза сачињавање понуде набавкео предмету поступка набавкео...

opširnije

Електрична енергија

Одлука о спровођењу јавне набавке, услуга набавке електричне енергије број ОП ЈН 4/2022о покретању поступка набавкеза учешће у поступку набавкеза доделу уговора у поступку набавкекритеријума у поступку набавкепонуђачима у вези састављања понудео предмету јавне...

opširnije

Противпожарна опрема

Одржавање опреме за јавну безбедност, противпожарна заштита број 30/2022 о покретању поступка набавке потреба јавне набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Заштита од пожара

Услуга спровођења превентивних мера заштите од пожара број 15/2022 о покретању поступка набавке добара у поступку набавке зѕа упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Канцеларијски материјал

Поступак набавке канцеларијског материјала број 31/2022 о покретању поступка набавке материјала у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Преношење архивске грађе

Набавка услуге преношења архивске грађе број 9/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Хигијена

Набавка материјала за одржавање хигијене број 38/2022о покретању поступка набавкепотреба у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Кетеринг

Набавка услуге Кетеринга број 20/2022о покретању поступка набавкепонуде у поступку набавкепонуде у поступку набавкеза упућивање понудеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Одржавање лифтова

Набавка услуга сервиса и одржавања лифтова број 26/2022 о покретању набавке услуга покренуте набавке услуга за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Електро и машинско одржавање

Набавка електро и машинског одржавања објекта број 02/2022 о покретању поступка набавке за учешће у јавној набавци о предмету поступка набавке о сачињавању понуде критеријума поступка набавке за доделу...

opširnije

Услуге хотела и ресторана

Набавка услуга хотела и ресторана број 18/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Безбедност и здравље

Поступак набавке пружања услуга безбедности и здравља на раду број 13/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Хигијена објекта

Јавна набавка услуге одржавања хигијене објекта број 1/2022о спровођењу поступка набавкео склапању понудеподаци о предмету набавкекритеријума за изборза доделу уговорауговора у поступку набавкејавни позив поступка набавкео додели уговорао закључењу...

opširnije

Рачуноводствене услуге

Набавка рачуноводствених услуга број 8/2022о покретању набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуда у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Консалтинг

Ангажовање службеника за јавне набавке број 14/2022о спровођењу набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга интернета

Спроводђење услуга набавке Интернет-а број 2/2022о спровођењу набавкеуслуга набавкеза упућивање понудапонуде набавкеуговора набавкео закљученом...

opširnije

Услуга обезбеђења

Услуга физичко-техничког обезбеђења објекта број Н 1/2022Одлука о спровођењу и претходно информативно обавештењеза упућивање понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкео додели уговорао закљученом...

opširnije

Услуга смештаја у иностранству

набавка услуге смештаја у иностранству број 6А/2021 о покретању поступка набавке добара у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Услуга превоза у иностранству

Набавка услуге превоза у иностранству број 5А/2021 о спровођењу поступка набавке добара у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Непровидни застори

Набавка непровидних застора - завеса број 42/2021 о покретању поступка набавке добара у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Заштитна одећа

Заштитна одећа за запослене - тренерке за рад на терену број 33/2021 о покретању набавке поступка набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Очување животне средине

Материјали за очување животне средине (цвеће и саксије) број 37/2021 о покретању поступка набавке понуде у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Систематски преглед запослених

Услуга систематског прегледа радника број 21/2021 о покретању поступка набавке услуга у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Услуге информисања

Поступак набавке услуга информисања (дневне новине) број 10/2021о сповођењу поступка набавкеза упућивање понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкепоступка...

opširnije

Набавка моторног горива

Набавка моторног горива (бензин, дизел, ТНГ), број 35/2021 о спровођењу поступка набавке о спровођењу поступка набавке за подношење понуда добара у поступку...

opširnije

Ауторски уговори

Ауторски уговори за израду ауторског дела, дизајн, рецензија и изложбе број 12/2021 о поступку набавке о поступку набавке за упућивање понуде понуде у поступку набавке ауторског уговора за рецензију уговора за ауторско дело уговора за изложбу уговора за...

opširnije

Поправка архивских возова

Поступак набавке услуге поправке архивских возова у депоу број 30А/2021о спровођењу поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Одржавање административне опреме

Одржавање и поправке административне опреме (рачунари, фото-опрема, електронска опрема), број 30/2021о покретању поступка набавкематеријала у поступку набавкеза упићивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Регистрација возила

Поступак набавке Техничког прегледа и агенцијске услуге број 46/2021о поступку набавке услугаза подношење понудауговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije