ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

2023. 

Финансијске услуге

Набавка финансијских услуга број 6А/2023за упућивање понудауслуга у поступку набавкеза упућивање понудауговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Електрична енергија

Улуга набавке електричне енергије број 01/2023за подношење понудапонуђачима у вези јавне набавкеуслуга јавне набавкео предмету јавне набавкеза избор привредног субјектао спровођењу поступкатрошкова припреме поступкацене поступка набавкеуговора у поступку набавкеза...

opširnije

Осигурање

Набавка услуга  Осигурање објекта, имовине, запослених лица, додатно здравствено осигурање и осигурање од одговорности број 03/2023јавни позив за услугу набавкео сачињавању понудеуслуга у поступку набавкеподаци о предмету набавкекритеријума за изборструктуре ценеза...

opširnije

Противпожарна заштита

Набавка услуга одржавања опреме за безбедност број 22/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео додели...

opširnije

Архивске кутије

Услуга набавке аривских кутија за посебне намене број 27/2023о спровођењу поступка набавкепредмета у поступку набавкепонуде у поступку набавкеза упућивање понудауговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Мобилна телефонија

Набавка услуга мобилне телефоније број 3/2023о покретању поступка набавкеза давање понудауговора у поступку набавкео закљученом уговору

opširnije

Одржавање хигијене

Набавка услуга одржавања хигијене објекта број 2/2023о спровођењу поступка набавкео сачињавању понудапонуде у поступку набавкео предмету јавне набавкекритеријума за избор понуђачаза доделу уговорао закљученом уговоруо додели...

opširnije

Кетеринг

Набавка услуге кетеринга број 16/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Електро и машинско одржавање

Набавка услуга електро и машинског одржавања објекта број 5/2023о покретању поступка набавкејавни позив понуђачимаза доделу уговорапонуђачима за сачињавање понудетехничка спецификација понудео предмету јавне набавкекритеријума са упутствимао додели уговорао додељеном...

opširnije

Одржавање лифтова

Набавка услуга одржавања и поправке лифтова број 18/2023о покретању постука набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео додели...

opširnije

Компијутерске услуге

Набавка компијутерских услуга број 8/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Заштита од пожара

Услуга спровођења превентивних мера заштите од пожара број 14/2023о покретанју поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у постуку набавкео закљученом...

opširnije

Хигијена објекта

Набавка услуге одржавања хигијене објекта број 2/2023 о спровођењу поступка набавке о сачињавању понуде подаци о предмету набавке критеријума за избор за доделу уговора јавни позив у поступку...

opširnije

Одржавање хигијене

Услуга набавке материјала за одржавање хигијене број 26/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза појретање поступка набавкеуговора у поступку набавкепонуде у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Бода и пиће

Услуга набавке воде и пића број 17/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга ресторана и хотела

Поступак набавке услуга ресторана и хотела број 15/2023о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Заштита на раду

Поступак набавке услуга безбедности и заштите на раду број 10/2023о спровођењу поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза подношење понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Рачуноводствене услуге

Набавка рачуноводствених услуга број 6/2023о спровђењу поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Службеник јавних набавки

Набавка услуга консалтинга јавних набавки број 12/2023о покретању поступка набавкео покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуда у поступку набавкеуговора о делуо додељеном...

opširnije

Канцеларијски материјал

Поступак набавке канцеларијског материјала број 23/2023о покретању набавке услугауслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Преношење архивске грађе

Набавка услуга преношења архивске грађе број 7/2023о покретању поступка набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Физичко техничко обезбеђење

Услуга набавке физичко-техничког обезбеђења број 1/2023о спровођењу поступка набавкео поступку набавке услугапонуде у поступку набавкеза упућивање понудауговора у поступку набавкео додели...

opširnije

Internet

Nabavka usluga Interneta br 2/2023o pokretanju postupka nabavkeуслуга у поступку набавкеза упућивање понудауговора у поступку набавкепонуде у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга превоза у иностранство

Набавка услуге превоза у иностранство број 5/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга смештаја у иностранству

Набавка услуга смештаја у иностранству број 7/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Материјал за културу

Услуга набавке материјала за културу број 37/2022 о покретању поступка набавке услуга у поступку набавке за упућивање понуда у поступку набавке понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Непровидни застори

Поступак набавке провидних застора (завесе) број 45/2022 о спровођењу набавке услуге у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Фиксна телефонија и телефакс

Набавка услуге фиксне телефоније и телефакса број 1/2022о покретању поступка набавке услуге у поступку набавке за подношење понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Имплементација ФУК

Ангажовање лица за услугу умођења и имплементације  ФУК-а број 14А/2022о покретању поступка набавкеуслуге у поступку набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Хигијена возила

Потупак набавке услуга одржавања хигијене возила у Архиву број 27/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Одржавање опреме

Поправке и одржавање опреме (рачунарске, административне, фотографске), број 29/2022о покретању поступка набавкеуслуге у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Штампач и скенер

Набавка штампача А2 - Б4, скенера за фотографије и екстерних хард дискова број 43/2022о спровођењу набавкеуслуге у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Видео надзор

Услуга израде пројекта видео надзора број 16/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Моторно гориво

Набавка моторног горива (Бензин, Дизел, ТНГ) број 34/2022о спровођењу набавкео спровођењу набавкеза подношење понудапоступка набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Регистрација возила

Агенцијске услуге за технички преглед и регистрацију службених возила број 42/2022о спровођењу поступка набавеза подношење понудауговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга штампања

Набавка услуга штампања број 5/2022о спровођењу поступка набавкепонуђачима за сачињавање понуденабавке услуга штампањакритеријума јавне набавкео предмету услуга набавкетрошкова припрема понудеструктуре цене и услуга штампеменичног овлашћењауговора у поступку...

opširnije

Друштвене услуге

Набавка друштвених и других посебних услуга број 2/2022о спровођењу услуга набавкео заинтересованости набавкеорганизовања културних дешавањаменичног овлашћењаза подношење понудауговора у поступку набавкео закљученом уговоруо закљученим...

opširnije

Сервис возила

Набавка услуга одржавања опреме (сервис возила) број 28/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Превоз у земљи

Набавка услуга превоза у земљи број 4/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Архивске кутије

Услуга набавке архивских кутија број 40/2022о доделу уговора у поступку набавкео додели уговора други деоо покретању поступка набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Преношење архивске грађе

Услуга преношења архивске грађе други део број 9А/2022о покретању поступка набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуслуга у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом уговоруо закљученом уговоруо закљученом...

opširnije

Преношење архивске грађе

Набавка услуга преношења архивске грађе број 9А/2022 о покретању поступка набавке услуга у поступку набавке за подношење понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Компијутерске услуге

Набавка и одржавање компијутерских услуга број 11/2022о покретању поступка набавкеУслуге у поступку набавкеза упићивање понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео додели...

opširnije

Услуга штампања

Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуга штампања број ОП ЈН 05/2022 о спровођењу поступка набавке за учешће у поступку набавке за доделу уговора у поступку набавке критеријума у поступку набавке о предмету поступка набавке о сачињавању понуде у поступку...

opširnije

Услуга осигурања

Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуге осигурања број ОП ЈН 03/2022о спровођењу поступка набавкеза узимање учеђћа у поступку набавкеза доделу уговора у поступку набавкекритеријума у поступку набавкеза сачињавање понуде набавкео предмету поступка набавкео...

opširnije

Електрична енергија

Одлука о спровођењу јавне набавке, услуга набавке електричне енергије број ОП ЈН 4/2022о покретању поступка набавкеза учешће у поступку набавкеза доделу уговора у поступку набавкекритеријума у поступку набавкепонуђачима у вези састављања понудео предмету јавне...

opširnije

Противпожарна опрема

Одржавање опреме за јавну безбедност, противпожарна заштита број 30/2022 о покретању поступка набавке потреба јавне набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Заштита од пожара

Услуга спровођења превентивних мера заштите од пожара број 15/2022 о покретању поступка набавке добара у поступку набавке зѕа упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Канцеларијски материјал

Поступак набавке канцеларијског материјала број 31/2022 о покретању поступка набавке материјала у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Преношење архивске грађе

Набавка услуге преношења архивске грађе број 9/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Хигијена

Набавка материјала за одржавање хигијене број 38/2022о покретању поступка набавкепотреба у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Кетеринг

Набавка услуге Кетеринга број 20/2022о покретању поступка набавкепонуде у поступку набавкепонуде у поступку набавкеза упућивање понудеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Одржавање лифтова

Набавка услуга сервиса и одржавања лифтова број 26/2022 о покретању набавке услуга покренуте набавке услуга за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Електро и машинско одржавање

Набавка електро и машинског одржавања објекта број 02/2022 о покретању поступка набавке за учешће у јавној набавци о предмету поступка набавке о сачињавању понуде критеријума поступка набавке за доделу...

opširnije

Услуге хотела и ресторана

Набавка услуга хотела и ресторана број 18/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Безбедност и здравље

Поступак набавке пружања услуга безбедности и здравља на раду број 13/2022о покретању поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Хигијена објекта

Јавна набавка услуге одржавања хигијене објекта број 1/2022о спровођењу поступка набавкео склапању понудеподаци о предмету набавкекритеријума за изборза доделу уговорауговора у поступку набавкејавни позив поступка набавкео додели уговорао закључењу...

opširnije

Рачуноводствене услуге

Набавка рачуноводствених услуга број 8/2022о покретању набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуда у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Консалтинг

Ангажовање службеника за јавне набавке број 14/2022о спровођењу набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга интернета

Спроводђење услуга набавке Интернет-а број 2/2022о спровођењу набавкеуслуга набавкеза упућивање понудапонуде набавкеуговора набавкео закљученом...

opširnije

Услуга обезбеђења

Услуга физичко-техничког обезбеђења објекта број Н 1/2022Одлука о спровођењу и претходно информативно обавештењеза упућивање понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкео додели уговорао закљученом...

opširnije

Услуга смештаја у иностранству

набавка услуге смештаја у иностранству број 6А/2021 о покретању поступка набавке добара у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Услуга превоза у иностранству

Набавка услуге превоза у иностранству број 5А/2021 о спровођењу поступка набавке добара у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Непровидни застори

Набавка непровидних застора - завеса број 42/2021 о покретању поступка набавке добара у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Заштитна одећа

Заштитна одећа за запослене - тренерке за рад на терену број 33/2021 о покретању набавке поступка набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Очување животне средине

Материјали за очување животне средине (цвеће и саксије) број 37/2021 о покретању поступка набавке понуде у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Систематски преглед запослених

Услуга систематског прегледа радника број 21/2021 о покретању поступка набавке услуга у поступку набавке за упућивање понуда понуде у поступку набавке уговора у поступку...

opširnije

Услуге информисања

Поступак набавке услуга информисања (дневне новине) број 10/2021о сповођењу поступка набавкеза упућивање понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкепоступка...

opširnije

Набавка моторног горива

Набавка моторног горива (бензин, дизел, ТНГ), број 35/2021 о спровођењу поступка набавке о спровођењу поступка набавке за подношење понуда добара у поступку...

opširnije

Ауторски уговори

Ауторски уговори за израду ауторског дела, дизајн, рецензија и изложбе број 12/2021 о поступку набавке о поступку набавке за упућивање понуде понуде у поступку набавке ауторског уговора за рецензију уговора за ауторско дело уговора за изложбу уговора за...

opširnije

Поправка архивских возова

Поступак набавке услуге поправке архивских возова у депоу број 30А/2021о спровођењу поступка набавкеуслуга у поступку набавкеза упућивање понуда у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Одржавање административне опреме

Одржавање и поправке административне опреме (рачунари, фото-опрема, електронска опрема), број 30/2021о покретању поступка набавкематеријала у поступку набавкеза упићивање понудапонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Регистрација возила

Поступак набавке Техничког прегледа и агенцијске услуге број 46/2021о поступку набавке услугаза подношење понудауговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Архивске кутије

Поступак набавке Архивске кутије ( материјал за посебне намене ) број 40/2021о поступку набавке добарауслуга у поступку набавкепонуде у поступку набавкеза упућивање понуда уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга штампања

Спровођење поступка набавке услуга штампања број 11/2021о покретању поступка набавке штампањауслуге штампања у поступку набавкеЗа упућивање понуде у поступку набавкепонуде у поступку набавкеуговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Набавка Тонера

Набавка тонера за фотокопир уређаје и штампаче бр. 40А/2021о покретању поступка набавкеза упућивање понуда у поступку набавкенабавке добара у поступкупонуде у поступку набавкемодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Систем техничке заштите

Израда пројекта изведеног објекта система техничке заштите број 13/2021о спровођењу набавкеспецификација добара набавкеза упућивање понудеобразац понуде у поступку набавкемодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Противпожарни апарати

Спровођење поступка набавке опреме за јавну безбедност број 43/2021о покретању поступка набавкеспецификација понуде набавкеза подношење понудапонуде у поступку набавкемодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Јавна набавка рачунарска опрема и скенер

Спровођење отвореног поступка јавне набавке добара Компијутерска опрема и скенер број ОП ЈН 05/2021, Историјски архив града Новог Сада. о спровођењу јавне набавке о сачињавању понуде подаци о предмету набавке о избору привредног субјекта трошкова припреме поступка за...

opširnije

Столарски радови

Спровођење поступа набавке услуга Столарски радови 22/2021о спровођењу набавке услуга спецификација услуга набавкеза упућивање понудаОбразац понуде набавкемодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Лимарски радови

Поступак набавке услуга лимарских радова број 25/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеСпецификација радова у поступку набавкеЗа упићивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкео закљученом...

opširnije

Услуга смештаја

Услуга смештаја у земљи - стручна посета број 6/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеСпецификација услуга у поступку набавкеЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у поступку...

opširnije

Поправка лифтова

Поступак набавке, поправка и одрѕавање лифтова  број 26А/2021О покретању поступка набаве услуга поправке лифтоваСпецификација радова у поступку набавкеЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом...

opširnije

Грађевински радови

Грађевински радови на систему одвођења атмосферских вода број 25А/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеСпецификација набавке грађевинских радоваПозив за упућивање понуде у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом...

opširnije

Компијутерске услуге

Поступак набавке Компијутерских услуга број 9/2021о поступку набавке Компијутерских услугаПозив за упућивање понуда у поступку набавкеСпецификација услуге набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у поступку...

opširnije

Молерски радови

Набавка услуга Молерских радова - поновљени поступак број 23/2021Поступак набавке молерских радоваСпецификација у поступку набавке услугаЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у...

opširnije

Набавка гума за аутомобиле и други материјал

Набавка гума за аутомобиле, акумулатори и други материјал број 36/2021О спровођењу плана набавкеСпецификација за набавку добараЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у поступку...

opširnije

Опрема за саобраћај

Набавка опреме за одржавање саобраћаја (сервис возила), број 28/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеСпецификација набавкеЗа упићивање понудаОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом уговору у поступку...

opširnije

Противпожарна заштита

Спровођење поступка набавке одржавање опреме за јавну безбедност (противпожарна заштита), број 31/2021Одлука о спровођењу поступка набавкеПозив за упућивање понудаСпецификација услуга набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО закљученом...

opširnije

Молерски радови

Спровођење поступка набавке Молерских радова број 23/2021. од стране Историјски архив града Новог Сада.Одлука о покретању поступка набавкеСпецификација услуга у поступку набавкеЗа упућивање понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у...

opširnije

Услуге мобилних телефона

Потупак набавке услуга Мобилних телефона број 3/2021 наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука о спровођењу набавке услугаЗа подношење понуда у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеОбавештење о закљученом уговору у поступку...

opširnije

Канцеларијски материјал

Набавка канцеларијског материјала број 32/2021, наручилац Историјски архив града Новог Сада.О набавци канцеларијског материјалаСпецификација материјала у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавке За упућивање понуда у поступку набавкеМодел уговора у поступку...

opširnije

Услуге ресторана и хотела

Спровођење поступка набавке услуга ресторана и хотела број 17/2021О спровођењу поступа набавке услугаЗа упућивање понуда у поступку набавкеСпецификација добара у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговор у поступку набавкеО закљученом уговору у...

opširnije

Услуга кетеринга

Спровођење постпка набавке услуге кетеринга број 19/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука о спровођењу набавкеПозив за упућивање понуда у поступку набавкеСпецификација добара у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у...

opširnije

Вода и пиће

Поступак набавке Вода и Пиће број 18/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука по покретању поступка набавкеЗа упућивање понуда у поступку набавкеСпецификација добара у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавкеМодел уговора у поступку набавкеО...

opširnije

Заштита од пожара

Набавка услуга ангажовања лица на заштити од пожара број 16/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука о спровођењу набавке услугаСпецификација услуга у поступку набавкеПозив за упућивање понуда у поступку набавке.Образац понуде у поступку набавкеМодел...

opširnije

Безбедност и здравље на раду

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга безбедности и здравља на раду број 14/2021Одлука о спровођењу поступка набавке услугаСпецификација услуга у поступку набавкеПозив за подношење понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавке услугаМодел уговора у...

opširnije

Преношење архивске грађе

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга преношње архивске грађе број 8/2021.Одлука о спровођењу набавке услугаСпецификација у поступку набавке услугаПозив за подношење понуда у поступку набавкеОбразац понуде у поступку набавке услуга.Модел уговора у поступку...

opširnije

Одржавање хигијене

Одлука о спровођењу поступка набавке 39/2021 , материјал за одржавање хигијене. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.Одлука о спровођењу набавке материјала за одржавање хигијенеСпецификација набавке добара у поступку набавкеПозив за упућивање понуда у поступку...

opširnije