Набавка услуга штампања број 5/2022

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Упутство

понуђачима за сачињавање понуде

Спецификација

набавке услуга штампања

Опис

критеријума јавне набавке

Подаци

о предмету услуга набавке

Образац

трошкова припрема понуде

Образац

структуре цене и услуга штампе

Образац

меничног овлашћења

Модел

уговора у поступку набавке

Позив

јавни позив наручиоца услуге

Обавештење

о додели уговора

Обавештење

о закљученом уговору