Набавка услуга електро и машинског одржавања објекта број ОП ЈН 05/2024

Одлука

о покретању поступка набавке

Позив

јавни позив понуђачима

Критеријум

за доделу уговора

Упутство

понуђачима за сачињавање понуде

Спецификација

техничка спецификација понуде

Подаци

о предмету јавне набавке

Опис

критеријума са упутствима

Образац

структуре цена

Модел

о додели уговора

Образац

трошкова припрема понуде

Образац

меничног овлашђења

Одлука

о додели уговора