Набавка услуга одржавања хигијене објекта број 2/2023

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Упутство

о сачињавању понуда

Спецификација

понуде у поступку набавке

Подаци

о предмету јавне набавке

Опис

критеријума за избор понуђача

Критеријум

за доделу уговора

Обавештење

о закљученом уговору

Обавештење

о додели уговора