Набавка услуга  Осигурање објекта, имовине, запослених лица, додатно здравствено осигурање и осигурање од одговорности број 03/2023

Позив

јавни позив за услугу набавке

Упутство

о сачињавању понуде

Спецификација

услуга у поступку набавке

Општи део

подаци о предмету набавке

Опис

критеријума за избор

Образац

структуре цене

Критеријум

за доделу уговора

Одлука

о додели уговора

Обавештење

о измени уговора