Набавка услуге израде Акта о безбедности број 14А/2023

НАПОМЕНА

Очигледном омашком у документацији за набавку БП 14А/2023 – Услуга израде Акта о безбедности (Спецификација услуге, Образац понуде и Позив за подношење понуде) Наручилац је грешком предвидео Посебан услов који гласи: „Наручилац захтева од изабраног понуђача да приликом закључења уговора Наручиоцу достави фотокопију важеће Лиценце за послове планирања система техничке заштите, као и Лиценце за пројектовање и надзор која је издата од стране МУП Републике Србије“.

 

Након указане и уочене грешке од стране заинтересованог лица, Историјски архив Града Новог Сада, као Наручилац у предметној набавци мења достављену документацију и то: Спецификацију услуга, Образац понуде и Позив за подношење понуде) и продужава рок за достављање понуда, па ће нови рок бити среда, 29.11.2023. године до 10.00 часова.

 

Предвиђени посебан услов у наведеној документацији брише се.

 

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за подношење понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору