У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-4/2019 – Услуге електро и машинског одржавања објекта.

Наручилац Историјски архив града Новог Сада.  50711000 – Услуге поправке и одржавања
електричних инсталација у зградама; 50712000 – Услуге поправке и одржавања машинских
инсталација у зградама.

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке .

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке