Историјски архив Града Новог Сада,
Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 2а
Број: 031–116
Дана: 16.03.2018. године
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
О б ј а в љ у ј е :
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ-04/2018 – Услуге електро и машинског одржавања објекта
Наручилац: Историјски архив Града Новог Сада
Адреса: Филипа Вишњића 2а, 21000 Нови Сад
Интернет страница: www.arhivns.rs
Врста наручиоца: Установа културе.
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке: услуге електро и машинског одржавања објекта.
Ознака из општег речника набавке: 50711000 – Услуге поправке и одржавања
електричних инсталација у зградама; 50712000 – Услуге поправке и одржавања машинских
инсталација у зградама.
Предмет набавке није обликован по партијама
Критеријум за оцењивање понуда: „Најнижа понуђена цена“
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на адреси: www.arhivns.rs
Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Историјски архив Града Новог Сада, Филипа Вишњића
2а, 21101 Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – ЈНМВ-04/2018 – Услуге
електро и машинског одржавања објекта – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
28.03.2018. год. у 10:00 часова. (радно време са странкама је од 8:00 до 14:00 часова).
Јавно отварање понуда ће се спровести у просторијама Наручиоца истог дана у 12:00 часова.
Учешће у поступку: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача, уз неки лични документ (лична карта, путна исправа или
возачка дозвола) који морају дати на увид Комисији како би доказали свој идентитет.
Законским заступницима понуђача није неопходно посебно овлашћење за учешће у
поступку а представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда а нису
законски заступници понуђача обавезни су да, поред личног документа, поднесу овлашћење
за учешће у поступку, које мора да буде потписано од стране овлашћеног лица понуђача и
Страна 2 од 2
оверено печатом. Уколико је овлашћење потписало лице које није уписано у регистар као
лице овлашћено за заступање, потребно је доставити и овлашћење за потписивање за то
лице, потписано од стране лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана
отварања понуда.
Лица за контакт: Бранка Шарић
Е – mail адреса: sekretar@arhivns.rs