Набавка Тонера

Набавка тонера за фотокопир уређаје и штампаче бр. 40А/2021 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за упућивање понуда у поступку набавке детаљније Спецификација набавке добара у поступку детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел модел...

Систем техничке заштите

Израда пројекта изведеног објекта система техничке заштите број 13/2021 Одлука о спровођењу набавке детаљније Спецификација спецификација добара набавке детаљније Позив за упућивање понуде детаљније Образац образац понуде у поступку набавке детаљније Модел модел...

Противпожарни апарати

Спровођење поступка набавке опреме за јавну безбедност број 43/2021 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација спецификација понуде набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел модел уговора у...

Јавна набавка рачунарска опрема и скенер

Спровођење отвореног поступка јавне набавке добара Компијутерска опрема и скенер број ОП ЈН 05/2021, Историјски архив града Новог Сада. Одлука о спровођењу јавне набавке детаљније Упутство о сачињавању понуде детаљније Општи део подаци о предмету набавке детаљније...

Столарски радови

Спровођење поступа набавке услуга Столарски радови 22/2021 Одлука о спровођењу набавке услуга  детаљније Спецификација спецификација услуга набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац Образац понуде набавке детаљније Модел модел уговора у поступку...