ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Библиотека Архива

У библиотеци Историјског архива града Новог Сада, налази преко 5000 књига и 200 наслова периодике (часописи, новине). Старе и ретке књиге, књиге посебне опреме и малог тиража, минијатурског издања, Архив не поседује. Библиотечка грађа се чува у депоу под истим условима као и архивска грађа.

За библиотеку се воде следеће евиденције:

  1. Инвентар књига и периодике
  2. Именски регистар за периодику и картони периодике
  3. Абецедни и предметни каталог за књиге

Извори попуњавања књижног фонда Архива су поклони, размена и скромна куповина књига.

Библиотека Историјског архива Града Новог Сада спада у библиотеке затвореног типа, и служи махом истраживачима фондова и збирки.

Радно време библиотеке је од 9 до 13 сати.