ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Центар за информације и документацију

У Центру за документацију, информације, програмирање и заштиту архивске грађе ван Архива, обављају се следећи послови: води се основна евиденција о регистратурама, архивској грађи и регистратурском материјалу ван архива, води се основна евиденција за архивске фондове и збирке за целокупну архивску грађу у Архиву, води евиденција о корисницима архивске грађе и евиденција о издатој архивској грађи, дају се информације о садржини архивских фондова и збирки, ради на изради информативних средстава о фондовима и збиркама, води се евиденција књижног фонда архивске библиотеке и даје информација о коришћењу библиотеке.

У оквиру Центра врши се комплетан преглед архивске грађе и регистратурског материјала у регистратури, пружа стручна помоћ у регистратурама на њихов захтев, даје стручно упутство за израду листе категорија, даје сагласност на листу категорија регистратурског материјала те обављају послови у вези излучивања безвредног регистратурског материјала, израда компјутерских програма за потребе ЈАИС-а, израда програма за књиговодство и рачуноводство, врши обука радника Архива за рад на рачунарима, техничко одржавање, заштита података, контрола уноса података у рачунаре, њихово сервисирање и дистрибуција, израда компјутерског слога, прелом и припрема за штампу стручних публикација и књига из области архивистике.