ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Сређивање и обрада грађе

У саставу Архива као посебна организациона јединица послује и одељење за сређивање и обраду архивске грађе. Послови у одељењу су везани за рад заједничких служби, одељења депоа и одељења за израду аналитичких инвентара.

Делатност одељења је регистратурско сређивање и обрада архивске грађе. Након достављања грађе и материјала из депоа Архива на обраду, изврше се предходне радње: приступа се изради плана за сређивање, проучавање Службених новина, закона и законских прописа, као и листе категорија везаних за дату документацију, прегледу грађе и прикупљању основних података о ствараоцу. Потом се приступи непосредној обради и сређивању, као и техничким пословима на архивској грађи, изради предлога пописа регистратурског материјала за излучивање. По завршетку поступка сређивања, израђују се научно-обавештајна средства: сумарни инвентар са белешком о фонду, која садржи историјат творца фонда и историјат архивског фонда, затим образац за водич и картон архивског фонда. Урађена научно-обавештајна средства се предају у центар за информације, где се комплетира досије архивског фонда, а сређена грађа се враћа у депое на чување, где чека даљу обраду одељења за израду аналитичких инвентара.

Примену савремених технологија у Архиву, прати и одељење за сређивање и обраду, које је, такође, опремљено рачунаром. У свом раду највише се служи програмом ЈАИС-а, посебно његовим деловима, везаним за само сређивање и обраду, који се односе на опште и основне податке, информативна средства, количину и попис сређене архивске грађе. Осим, рада у ЈАИС-у , одељењу у обављању радних задатака, у великој мери помаже и умрежавање рачунара у Архиву, којим је олакшан проток информација и података између појединих организационих јединица.