ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Пријем и смештај грађе

У саставу Архива као посебна организациона јединица послује и одељење депоа. Послови у депоу Архива су везани за рад заједничких служби, одељења за сређивање и регистратурску обраду, и одељења за израду аналитичких инвентара.

Основна делатност одељења је пријем и смештај преузете грађе, достављање исте на сређивање у радне просторије, смештај сређене грађе, издавање грађе на коришћење за јавне потребе и у приватно-правне сврхе. У остале послове које обавља одељење спадају и ревизија поретка фондова по регистру фондова и збирки, њихово премештање, обележавање, техничко одржавање опреме и уређаја, као и рад на евиденцијама које се користе у ЈАИС-у

Због неусловног смештаја Архива, и недостатка радног и простора за чување грађе, одељење располаже са депоима у два објекта: зграда једноставне касарне и барутане. У укупно 6 јединица депоа, налазе се 2 просторије за пријем преузете архивске грађе и регистратурског материјала и 21 просторија за смештај сређене грађе, укупне површине око 1000 м2. Просторије депоа, мада неусловне за основну делатност, ипак су у максималној могућој мери наменски опремљене и искоришћене, располажу већином делом металним полицама, уређајима и средствима против-пожарне заштите, вештачким осветљењем и тамним засторима на прозорима против продирања природне светлости. Велики недостатак, чини немогућност, праћења и утицања на микро-климатске услове, као што су темпаратура, влажност ваздуха и остало.У депоима се чува грађа у количини 4409,71 м1, коју чине 797 сређених фондова и преузет материјал 1 фонда који се налазе у поступку обраде и сређивања. Из поменутог, се може закључити, да Архив нерасполаже са довољним простором за пријем и смештај преузете грађе, као ни за смештај и чување сређене грађе, а одељење депоа се свакодневно сусреће са овим проблемом.

Примену савремених технологија у Архиву, прати и одељење депоа, које је, такође, опремљено рачунаром. У свом раду највише се служи програмом „Јединственог архивског информационог система”, посебно његовим деловима, везаним за топографске показиваче фондова у депоу, саме позиције фондова и резервације позиција смештаја, затим, реверсима и захтевима за издавање и враћање грађе, као и количином грађе на чувању. Осим, рада у ЈАИС-у, одељењу у обављању радних задатака, у великој мери помаже и умрежавање рачунара у Архиву, којим је олакшан проток информација и података између појединих организационих јединица.