ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Заштита архивске грађе ван архива

Историјски архив Града Новог Сада има статус међуопштинског архива и своју делатност врши на територији девет општина и то: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Врбас, Нови Сад, Сремски Карловци, Темерин и Тител. На пословима заштите архивске грађе ван Архива раде два радника са високом стручном спремом. Архив врши надзор над заштитом архивске грађе ван Архива у преко 1400 активних регистратура.

Архив на територији архивског подручја врши стручни надзор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе, као и излучивањем безвредног регистратурског материјала којем је истекао рок чувања; по потреби налаже мере за отклањане утврђених недостатака, указује стручну помоћ, те покреће прекршајни поступак против ималаца архивске грађе и регистратурског материјала уколико не извршавају своје обавезе.

На основу законског овлашћења Архив даје сагласност на Правилнике о архивском пословању и на Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, те одобрења за излучивање безвредног регистратурског материјала.

Архивску грађу чине изворни и репродукован писани, цртани, компјутеризовани, штампани, фотографисани, филмовани, микрофилмовани, фонографски или на други начин забележени документарни материјал од посебног значаја за науку и културу који је настао у раду државних органа и организација, оргна јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, политичких организација и њихових органа, установа и других организација, верских заједница, као и појединаца, без обзира на то кад је и где настао и да ли се налази у установама заштите или ван њих.

Регистратурски материјал чине списи, компјутерски, филмски или видео записи; слике у покрету , текстови и снимци телевизијских програма, фотографски и фонограмски снимци и на други начин састављени записи и документи; књиге и картотеке о евиденцији тих записа, записи и документи, текстови и снимци радио програма, као и микрофилмови о њима, примљени и настали у раду државних органа и организација, органа јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе, установа, других организација и верских заједница док су од значаја за њихов текући рад или док из тог материјала није извршено одабирање архивске грађе у складу са одредбма Закона о културним добрима.

Безвредан регистратурски материјал чине делови писане документације или на други начин забележени документарни материјал који је изгубио оперативну вредност за ствараоца, тј. којем је престала важност за текући рад, а који није оцењен као архивска грађа.

Ствараоци - имаоци архивске грађе и регистратурског материјала дужни су:

  • омогућивати надзор надлежној установи заштите, и достављати установи заштите податке које тражи,
  • донети Правилник о архивском пословању (утврдити начин класификације и архивирања ...) и израдити Листу категорија регистратурског материјала са роковима чувања и доставити исте надлежној установи заштите ради добијања сагласноти,
  • чувати архивску грађу и регистратурски материјал у сређеном и безбедном стању, у одговарајућем простору и заштитним јединицама паковања,
  • евидентирати сав регистратурски материјал и архивску грађу у архивској књизи и доставити препис архивске књиге надлежном Архиву,
  • вршити одабирање архивске грађе и излучивати регистратурски материјал којем је истекао рок чувања уз сагласност надлежне установе заштите,
  • извршити примопредају архивске грађе (и регистратурског материјала) надлежном Историјском архиву сходно законским одредбама.