ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Коришћење архивске грађе у административне и приватно-правне сврхе

Архивска грађа фондова и збирки Историјског архива Града Новог Сада доступна је корисницима директно путем читаонице Архива, као и индиректно када се по захтевима правних и физичких лица, на основу Закона о културним добрима, Закона о општем управном поступку, као и на основу других прописа издају уверења, потврде о чињеницама садржаним у архивској грађи, или се издају оверне копије докумената.

До сада су се захтеви најчеће односили на предмете национализације најамних зграда и грађевинског земљишта, затим на национализацију приватних привредних предузећа и експропријацију, као и конфискацију остале имовине.

Такође, у поступку легализације грађевинских објеката у Архиву је могуће потражити грађевинску документацију као што су нпр. грађевинске дозволе, употребне дозволе, решења о локацији, пројекти итд. Из фондова школства траже се докази о завршеној школи, било да су то основне, средње, гимназије или стручне школе.

Грађа бивших Среских судова која се састоји од Уписница са предметима све је чешће у употреби баш због повећане потребе за решавањем имовинско-правних односа. У ту сврху почет је унос предмета из фонда Срески суд Нови Сад, док је унос предмета конфискације за период 1945-1949 из фондова Срески суд Жабаљ и Срески суд Тител раније урађена, што у многоме олакшава посао тражења.

Поступак приватизаје друштвених предузећа захтева и комплетирање података о оснивању, трансформацији и имовини, где се Архив ангажује у тражењу одређених документа.

И на крају ту су и захтеви Фонда за ПИОЗ, који се односе на радни стаж и зараду а у циљу регулиасања пензије. То је грађа РО, које су отишле у стечај и као такве примљене у Историјски архив.