ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Аналитички обрађени фондови и збирке

У Историјском архиву у Новом Саду метод израде аналитичког инвентара се примењује на оне фондове који су оцењени као веома значајни за целокупну друштвену заједницу, односно за историју, образовање и културу њеног становништва.

Фонд Магистрата слободног и краљевског града Новог Сада (1748-1918) садржи грађу од 1748. године, када је 1. фебруара исте године насеље Петроварадински шанац подигнуто на ниво слободног и краљевског града и добило име Нови Сад, па до 1918. године када је дошло до слома Аустро-Угарске државе. У Историјском архиву у Новом Саду, где се чува, има статус најстаријег и најзначајнијег фонда. То је и званично потврђено Решењем Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, новембар, 1998, стр. 42), када је стекао статус Фонда од изузетног значаја, тако да је у потпуности оправдана одлука о аналитичкој обради његове грађе.

За период од 1976. године, када је израђен Сумарни инвентар Фонда, до 2004. године, у потпуности је извршена аналитичка обрада свих списа (предмета), што значи, око 177.000 картица (30.000 картица још није унето у рачунар). Тиме је омогућен брз и ефикасан приступ свим подацима што је веома значајно, како за Архив, тако иза остале кориснике.

Поред тога, избор најзначајнијих докумената је публикован у оквиру научно-информативних средстава о архивској грађи Историјског архива у Новом Саду. Издато је осам свезака аналитичких инвентара.

У припреми је и последња, девета свеска аналитичких инвентара, за период од 1861–1866 која ће бити објављена у току 2006. године.

С обзиром на важност Фонда, донета је одлука да се аналитички обраде и Књиге записника са седница Магистрата сл. и кр. града Новог Сада (1754–1918), а планира се и публиковање ове грађе у оквиру научно-информативних средстава, односно свезака аналитичких инвентара. До сада су обрађене Књиге записника до 1807. године.

Аналитичка обрада списа на српском и хрватском језику, као и списа на латинском, немачком и мађарском језику обавља се од 1977. г. Урађено је око 173.000 аналитичких описа (картица) на следећим фондовима:

 1. Срески комитет Савеза омладине – Нови Сад
 2. Срески комитет СКС – Нови Сад
 3. Срески комитет СКС – Бачка Паланка
 4. Среско синдикално веће – Врбас
 5. Општинско синдикално веће – Нови Сад
 6. Среско синдикално веће – Нови Сад
 7. Општински комитет СКС – Нови Сад
 8. Срески одбор ССРХ – Нови Сад
 9. Срески одбор СУБ НОР – Нови Сад
 10. Општински комитет СКС Бачка Паланка
 11. Општински комитет СКС Ђурђево
 12. Срески комитет СКС – Кула – Врбас
 13. Срески комитет СКС – Жабаљ
 14. Среско начелство Нови Сад (1924–1941)
 15. Народни одбор – Футог (1945–1959)
 16. Окружни НО – Нови Сад (1944–1946)
 17. Градско поглаварство – Нови Сад (1919–1941)
 18. Градско поглаварство – Петроварадин (1919–1941)
 19. Општина Бачко Добро Поље (1919–1941)
 20. Општина Будисава (1919–1941)
 21. Начелство среза Карловци (1944–1946)
 22. Велики жупан града Новог Сада (1919–1924)
 23. Команда места Нови Сад (1944–1945)
 24. Команда места Жабаљ (1944–1945)
 25. Општинско поглаварство Каменица (1850–1914)
 26. Општина Кисач (1923–1940)
 27. Општина Шајкаш (1919–1941)
 28. Општина Товаришево
 29. Фондови јавних бележника
 30. Мушка гимназија Нови Сад (1945–1951)

Осим фонда Магистрата аналитички су обрађени су и следећи фондови:

До 1918. године

 • Ф.48 Велики жупан Новог Сада (1873–1918)
 • Ф.13 Општина Темерин (1895–1918)
 • Ф.134 Општина Темерин (1924–1941)
 • Ф.71 Занатско удружење Темерин (1858–1948)
 • Ф.46 Удружење занатлија среза бачкопаланачког (1871–1950)

1941–1944.

 • Ф.227 Команда среза Нови Сад
 • Ф.228 Команда града Нови Сад
 • Ф.257 Среско начелство Нови Сад
 • Ф.258 Среско начелство Жабаљ
 • Ф.259 Градско начелство Нови Сад
 • Ф.260 Велики жупан Новог Сада
 • Ф.239 Општинско начелство Куцура
 • Ф.245 Општинско начелство Торжа (Савино Село)
 • Ф.249 Општинско начелство Чуруг
 • Ф.240 Општинско начелство Мошорин
 • Ф.233 Општинско начелство Бачко Добро Поље
 • Ф.234 Општинско начелство Бегеч
 • Ф.243 Општинско начелство Пивнице
 • Ф.244 Општинско начелство Темерин
 • Ф.248 Општинско начелство Параге
 • Ф.261 Општинско Поглаварство Петроварадин
 • Ф.256 Оружничка постаја Лединци
 • Ф.714 Котарски школски надзорник Хрватски Карловци

После 1944. године

 • Ф.299 НОО Петроварадин (1944–1960)

За горе наведене фондове укупно је обрађено 38.566 предмета.


На пословима аналитичке обраде раде архивисти са положеним стручним испитом и познавањем страних језика, тачније латинског, немачког и мађарског, јер је грађа писана поред српског и на наведеним језицима.

Битно је још напоменути да је за ово одељење Историјског архива, као и за остала, увођење рачунара убрзало и олакшало обраду и коришћење грађе, а самим тим омогућило постизање бољих резултата рада.